Các đối tác

Các đối tác Đức

ITT

Viện Công Nghệ và Quản Lý Tài Nguyên Vùng Nhiệt và Cận Nhiệt Đới, Trường Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Cologne

Lars Ribbe
Giám đốc dự án

Giáo sư về Quản lý tài nguyên đất và nước
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tổng hơp tài nguyên đất và nước
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de nauditt

Alexandra Nauditt
Điều phối viên dự án

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
- Hợp phần nghiên cứu 1, 5, 6, 7,  8 và 9 -
Tác động của độ che phủ đất lên thủy văn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rui Predroso
Nhà kinh tế học

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế nông nghiệp và mô hình
- Hợp phần nghiên cứu 4, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andreas Havemann

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị môi trường
- Họp phần nghiên cứu 4, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Udo Nehren

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ sinh thái
- Hợp phần nghiên cứu 5, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Claudia Raedig

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ sinh thái
- Hợp phần nghiên cứu 5, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dominic Meinardi

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý nước và đất
- Hợp phần nghiên cứu 1, 5, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Christian Etzkorn

Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết bị giám sát môi trường
- Hợp phần nghiên cứu 2, 5, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A.B.M Firoz

Lĩnh vực nghiên cứu: GIS & Mô hình thủy văn 
- Hợp phần nghiên cứu 2, 5, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

viet2

Trịnh Quốc Việt

Lĩnh vực nghiên cứu: Xâm nhập mặn
- Hợp phần nghiên cứu 5, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zakalek

Magdalena Zakalek

Trợ lý nghiên cứu
- Hợp phần nghiên cứu 1, 5, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hartmut Gaese
Giáo sư về Hệ thống sử dụng đất

Lĩnh vực nghiên cứu: Sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp
- Hợp phần nghiên cứu 4, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Johannes Hamhaber
Giáo sư về Quản lý và quy hoạch vùng

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị
- Hợp phần nghiên cứu 4, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sabine Schlüter
Giáo sư về Kinh tế tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực nghiên cứu: Sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp - Hợp phần nghiên cứu 4, 6, 7, 8 và 9 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DGHM

Khoa Địa Tin Học, Thủy Văn và Mô Hình, Đại Học Friedrich-Schiller-Jena

partners de fluegel

Wolfgang Flügel
Giáo sư về Địa Tin Học, Thủy Văn và Mô Hình

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin lưu vực sông
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de fink

Manfred Fink

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin lưu vực sông
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de zander

Franziska Zander

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin lưu vực sông
- Hợp phần nghiên cứu 2 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de fischer

Christian Fischer

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin lưu vực sông
- Hợp phần nghiên cứu 5 và 6 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DEO

Khoa Khoa Học Giám Sát Trái Đất, Đại Học Friedrich-Schiller-Jena

partners de herold

Martin Herold
Giáo sư về Viễn thám

Lĩnh vực nghiên cứu: Viễn thám/ Biến đổi sử dụng đất
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de avitabile

Valerio Avitabile

Lĩnh vực nghiên cứu: Viễn thám/ Biến đổi sử dụng đất
- Hợp phần nghiên cứu 5 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de schultz

Michael Schultz

Lĩnh vực nghiên cứu: Viễn thám/ Biến đổi sử dụng đất
- Hợp phần nghiên cứu 5 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de pratihast

Arun Kumar Pratihast

Lĩnh vực nghiên cứu: Viễn thám & UN REDD
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de salvini

Giulia Salvini

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

EEE

Viện Sinh Thái và Công Nghệ Môi Trường, Đại Học Ruhr Bochum

partners de stolpe

Harro Stolpe
Giáo sư về Kỹ thuật môi trường và sinh thái

Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy văn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de fuehrer

Nils Führer

Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy văn
- Hợp phần nghiên cứu 5 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

partners de jaschinski

Sandra Greassidis

Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy văn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

viet2

Trịnh Quốc Việt

Lĩnh vực nghiên cứu: Xâm nhập mặn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IMK

Viện Nghiên Cứu Khí Tượng và Môi Trường Khí Quyển, Viện Công nghệ Karlsruhe

partners de laux

Patrick Laux

Lĩnh vực nghiên cứu: Mô hình khí hậu
- Hợp phần nghiên cứu 3 -
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IHP

Ban Thư Kí, Viện Thủy Văn Liên Bang Koblenz

partners de cullmann

Johannes Cullmann

Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy văn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các đối tác Đức

ITT

 • Lars Ribbe
 • Alexandra Nauditt
 • Rui Predroso
 • Andreas Havemann
 • Udo Nehren
 • Claudia Raedig
 • Dominic Meinardi
 • Christian Etzkorn
 • A.B.M Firoz
 • Trịnh Quốc Việt
 • Magdalena Zakalek
 • Hartmut Gaese
 • Johannes Hamhaber
 • Sabine Schlüter

www.tt.fh-koeln.de

DGHM

 • Wolfgang Flügel
 • Manfred Fink
 • Franziska Zander
 • Christian Fischer

www.url.de

DEO 

 • Martin Herold
 • Valerio Avitabile
 • Michael Schultz
 • Arun Kumar Pratihast
 • Giulia Salvini

www.url.de

EEE

 • Harro Stolpe
 • Nils Führer
 • Trịnh Quốc Việt
 • Sandra Greassidis

www.ruhr-uni-bochum.de/ecology

IMK 

 • Patrick Laux

imk-ifu.fzk.de

IHP  

 • Johannes Cullmann

www.url.de