Nghiên cứu

Khái niệm nghiên cứu

Cấu trúc nghiên cứu của dự án LUCCi gồm 3 giai đoạn: 1) thu thập dữ liệu, phân tích và xây dựng mô hình, 2) tích hợp kết quả mô hình và định hướng phát triển và 3) thực thi và chuyển giao. Cấu trúc tổng thể của dự án được minh họa ở hình sau:

Giai đoạn đầu của dự án liên quan đến thu thập các dữ liệu khí hậu, kinh tế - xã hội, đất và nước. Dữ liệu thu thập sau đó sẽ được sử dụng cho mô hình hóa các kịch bản khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu.

Năm thứ ba của dự án sẽ tập trung vào việc tích hợp các kết quả mô hình khác nhau và mối tương quan giữa các phương pháp tiếp cận mô hình khác nhau. Dựa trên các chỉ số đã được xác định trong hợp tác với các bên liên quan cùng các dữ liệu thu thập được và kết quả mô hình, các kịch bản sẽ được phát triển làm nền tảng cho chiến lược sử dụng đất phù hợp.

Giai đoạn cuối cùng quan tâm tới việc thực hiện các chiến lược đã được thoả thuận trước đó với các bên liên quan. Sau đó các kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao cho các lưu vực có điền kiện tương tự ở miền Trung Việt Nam.

Thông tin thêm

Nhấp vào đây để phóng to hình "Khái niệm nghiên cứu":
(Độ rộng 1024 pixel)

KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU (phóng lớn)

Các hợp phần nghiên cứu

Nhấp vào biểu tượng các hợp phần riêng lẻ bên dưới để tìm hiểu thêm: